LISTA CODURILOR INID - NORMA O M P I ST.60

(100) Date privind înregistrarea / reînnoirea
    * Numărul de ordine
       (111) Numărul de ordine al înregistrării
       (116) Numărul de ordine al reînnoirii, dacă este diferit de numărul de ordine al înregistrării iniţiale.
       (117) În caz de reînnoire, numărul (numerele) de înregistrare înaintea reînnoirii (reînnoirilor).
       (141) Data sfîrşitului validităţii înregistrării mărcii .

    * Data înregistrării / reînnoirii
        (151) Data înregistrării
        (156) Data reînnoirii

    Numere de înregistrare conexe
         (161) Numărul (numere) de înregistrare anterior (e ) înregistrării reînnoite, în caz de diferenţe cu numărul
                    (numerele) indicat (e) sub codurile (111) şi (116).
         (170) Durata prevăzută a înregistrării/ reînnoirii
         (171) Durata prevăzută a înregistrării
         (176) Durata prevăzută a reînnoirii
         (180) Data prevăzută de expirare a înregistrării / reînnoirii
         (181) Data prevăzută de expirare a înregistrării
         (186) Data prevăzută de expirare a reînnoirii

      Administraţia care înregistrează marca
      * (190) Codul cu două litere ( conform normei ST 3a OMPI) permiţînd identificarea administraţiei care înregistrează marca.

(200) Date referitoare la cerere
       * (210) Numărul de ordine al cererii
       * (220) Data de depozit a cererii
          (230) Date referitoare la expoziţii
          (250) Locul de depozit al cererii
       * (260) Numărul de ordine al cererii examinate
          (270) Limba (limbile) cererii

(300) Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris şi alte date referitoare la vechimea sau la înregistrarea mărcii în ţara de origine.
       * (310) Numărul de ordine atribuit primei cereri
       * (320) Data de depozit a primei cereri
       * (330) Codul conform normei ST3 a OMPI, permiţând identificarea oficiului naţional sau regional la care a fost depusă prima cerere sau organizaţia la care a fost depusă                     prima cerere.
          (340) Prioritate parţială
          (350) Vechime
          (360) Vechime parţială
          (390) Date referitoare la înregistrare în ţara de origine ( de exemplu, în cazul înregistrării unei mărci(“ telle quelle”).

 (400) Data la care anumite informaţii sunt făcute accesibile publicului
          (441) Data la care informaţiile privind cererea neexaminată au fost făcute accesibile publicului.
          (442) Data la care informaţiile privind cererea examinată au fost făcute accesibile publicului.
          (450) Data la care informaţiile privind înregistrarea au fost făcute accesibile publicului.

(500) Informaţii diverse

        Clasificarea, produselor sau serviciilor
        *(510) Lista produselor sau serviciilor, când acestea nu sunt clasificate.
        *(511) Clasificarea internaţională a produselor sau serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (clasificarea Nisa), lista produselor sau serviciilor conform acestei clasificări.
         (512) Clasificarea naţională, lista produselor sau serviciilor clasificate conform acestei
                    clasificări.

        Indicaţii referitoare la folosirea mărcii
        (521) Indicaţii conform căreia marca a dobândit un caracter distinctiv prin folosirea sa în comerţ.
        (523) Indicaţie conform căreia solicitantul a prezentat dovezile dreptului său de a folosi anumite
                  elemente ale mărcii.
        (525) Indicaţie conform căreia marca a fost radiată pentru nefolosire.
        (526) Renunţare
        (527) Indicaţii referitoare la cerinţele utilizării.
        (529) Indicaţii referitoare la limitările utilizării.

        Descrierea elementelor figurative ale mărcii.
        (531) Conform clasificării internaţionale a elementelor figurative ale mărcii (clasificarea Viena).
        (532) Conform unei clasificări naţionale
        (539) Folosind cuvinte cheie sau un text liber formulat.
       *(540) Reproducerea mărcii.
       *(541) Reproducerea mărcii când aceasta este reprezentată în caractere standard.
       *(546) Reproducerea mărcii când aceasta e reprezentată în caractere nestandard.
        (550) Indicaţii referitoare la natura mărcii sau la tipul de marcă.
        (551) Indicaţia faptului că marca este o marcă colectivă, o marcă de certificare sau o marcă de garanţie.
        (554) Marca tridimensională
        (555) Marca hologramă
        (556) Marca sonoră, inclusiv caracteristicile sale
        (557) Marca olfactivă, inclusiv caracteristicile sale.
        (561) Transliterarea mărcii
        (566) Traducerea mărcii sau a cuvintelor conţinute în marcă
        (571) Descrierea mărcii
        (580) Data înscrierii oricărui tip de tranzacţie privind cererile de înregistrare sau înregistrările
        (de exemplu: modificarea de titular, modificare de nume sau adresă, renunţare, cesiune a protecţiei).
        (591) Informaţii privind culorile revendicate
        (600) Referinţe la alte depozite şi înregistrării de marcă înrudite din punct de vedere juridic.
        (641) Numărul şi data altor cereri înrudite din punct de vedere juridic
        (646) Numărul şi data altor înregistrări înrudite din punct de vedere juridic
        (700) Informaţii privind părţile interesate de o cerere sau de o înregistrare
        *(730) Numărul şi adresa solicitantului sau titularului înregistrării
        *(731) Numele şi adresa solicitantului
        *(732) Numele şi adresa titularului înregistrării
        (733) Indicarea activităţilor industriale sau comerciale ale solicitantului.
        (740) Numele şi adresa mandatarului
        (750) Adresa pentru corespondenţă
        (770) Numele şi adresa precedentului solicitant sau titular (în caz de schimbare de titular)
        (771) Numele precedent sau adresa precedentă a solicitantului sau titularului( fară schimbare de titular).

        Informaţii privind licenţiatul sau licenţiaţii
        (791) Numele şi adresa licenţiatului
        (793) Indicaţia condiţiilor sau restricţiilor prevăzute în licenţă.
        (800) Anumite date referitoare la înregistrarea internaţională a mărcilor conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţiuonală a mărcilor şi Protocolul                   referitor la acest Aranjament.

        Date privind dreptul la înregistrare
        (811) Statul contractant al cărui titular este solicitant
        (812) Statul contractant sau organizaţia contractantă pe teritoriul căruia sau căreia titularul are
        o întreprindere industrială sau comercială efectivă şi serioasă.
        (813) Statul contractant sau organizaţia contractantă pe teritoriul căruia sau căreia titularul îşi are domiciliul
        (814) Partea contractantă pe teritoriul căreia noul titular îndeplineşte condiţiile cerute ca să fie titular de înregistrare internaţională.

         Date privind cererea de bază sau înregistrarea de bază
        (821) Cererea de bază
        (822) Înregistrarea de bază

         Date privind părţile contractante vizate prin înregistrarea internaţională, reînnoirea sau modificarea
        (831) Desemnare conform Aranjamentului de la Madrid
        (832) Desemnare conform Protocolului de la Madrid
        (833) Părţi contractante interesate Informaţii diverse
        (841) Statul al cărui titular este solicitant
        (842) Natura juridică a titularului (persoană morală) şi statul şi dacă e cazul, teritoriul în interiorul acestui stat în care persoana morală e constituită.

         Date privind limitarea listei produselor şi serviciilor.
        (851) Limitarea listei produselor şi serviciilor

        Date privind refuzul de protecţie şi invalidările
        (861) Refuz total de protecţie
        (862) Refuz parţial de protecţie
        (863) Data la care ia efect invalidarea.

        Date privind o modificare adusă înregistrării internaţionale
        (871) Numărul părţii cedate din înregistrarea internaţională
        (872) Numărul înregistrărilor internaţionale fuzionate
        (873) Numărul înregistrărilor internaţionale care rezultă din fuziune.

         Date privind înlocuirea şi divizarea
        (881) Numărul şi data înregistrării naţionale sau a înregistrărilor naţionale sau regionale înlocuite printr-o înregistrare internaţională (artic.4 bis al Aranjamentului de la Madrid         şi articolul 4 bis al protocolului.)
        (882) Data şi numărul elementelor care fac obiectul divizării: cererea de bază, înregistrarea care
        decurge din cerere sau înregistrarea de bază.
        (883) Noile numere ale elementelor care rezultă din diviziune: cererea de bază, înregistrarea care decurge din cererea de bază, sau înregistrarea de bază.

        Date privind înregistrările posterioare
        (891) Data desemnării posterioare (regula 24.6 a regulamentului de execuţie comun).